شرکت قند عطیه در زمینه تولید و توزیع قند فعالیت می کند.

نمونه کارهای مشابه