موقعیت یاب ویزیتور (رهیاب)

Real Time Employee Tracking

موقعیت یاب:

OKتنظیم  جدول زمان بندی رهگیری ویزیتور 

OKرهگیری ویزیتور با استفاده از سیستم موقعیت یاب امین GPS  

OKمشاهده مسیر ویزیت بر روی نقشه ماهواره ای و یا نقشه گوگل 

OKرهگیری سرویسکاران خدمات با استفاده از سیستم موقعیت یاب امین GPS  

OKمشاهده مسیر پیموده شده توسط سرویسکاران بر روی نقشه ماهواره ای و یا نقشه گوگل 

 

محصولات مرتبط