نرم افزار تخصصی آهن آلات

نرم افزار تخصصی آهن آلات

 

نرم افزار حسابداری تخصصی اهن الات :

 

OK تعریف واحدهای شمارش کالا : شاخه، کیلوگرم ، رول ، شیت ، متر و …

OKتعریف نوع (کیفیت کالا) : به عنوان مثال آجدار و ساده برای میلگرد

OKتعریف استاندارد کالا(کیفیت کالا): به عنوان مثال ST12  ST13  ST14 در عملیات تبدیل ورق روغنی

OKتعیین سایز ، ضخامت ، طول و عرض

OKثبت برگه های ورود و خروج آهن آلات با وارد نمودن پارامترهایی از قبیل ضخامت ، عرض ، طول ، کیفیت ، وزن بارنامه ، وزن ورود ، باربری ، نام و تلفن راننده ، شماره ماشین و سریال کالا

OKگزارشات فصلی مالیاتی خرید و فروش همراه با چاپ

OKانتقال اطلاعات به فايل TTMS دارايي در نرم افزار حسابداری تخصصی آهن آلات امین

OKتعریف درصد مالیات و عوارض برای هر کالا و محاسبه مالیات و عوارض در فاکتور بطور خودکار 

OKمحاسبه و نمایش جمع عددی و وزنی در گزارشات

OKتعریف کدینگ خدمات متفرقه از قبیل هزینه انبار داری ، بارگیری، برش ، حمل و تخلیه و اعمال در فاکتورها و تأثیر در بهای تمام شده کالا

OKتعریف شرکت های حمل و نقل و کنترل باربری ها و گزارش گیری از آنها 

OKاستفاده از تصویر در تعریف کالا برای خدمات برش و خم ثبت شده در فاکتور و چاپ آن جهت کمک به اپراتور تولید 

OKاستفاده از قیمت های بنگاه، قیمت فروشندگان و قیمت کارخانه در فاکتور و گزارش گیری بر اساس آن به صورت روزانه

OKثبت و نگهداری اطلاعات چندین بنگاه و مؤسسه به صورت همزمان در نرم افزار حسابداری تخصصی آهن آلات امین 

OKفعال نمودن مدت در فاکتور و مشاهده لیست بدهکاران مدت (سررسیدی) به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و تفکیک بدهی های سررسید شده و سررسید گذشته

OKمشاهده لیست فاکتورهای سررسید شده و تأخیر آن 

OKاستفاده از سریال کالا در فاکتور به عنوان مثال برای مشاهده و گزارش گیری میزان باقیمانده از یک ورق رول با سریال خاص در عملیات تبدیل و مصرف ورق رول 

OKکاردکس آهن آلات و کاردکس پیشرفته و کاردکس به تفکیک سریال ، با امکان فیلتر کالا وانبار، باربری و راننده، ضخامت و طول و عرض و نمایش اطلاعات مطلوب برای کاربر

OKکاردکس پیشرفته با امکان انتخاب بازه زمانی دلخواه ، طول ، عرض ، ضخامت کالا ، انتخاب باربری و راننده به عنوان فیلترهای ورودی گزارش و نمایش اطلاعات کاربردی دیگر

OKمشاهده لیست فاکتورهای سررسید شده و تأخیر آن 

OKاستفاده از فیلد آزادسازی کالا در فاکتور برای تخصیص کالا به فرد یا شرکت دیگر علیرغم موجود بودن کالا در انبار ما به صورت فیزیکی و گزارش گیری از میزان باقیمانده کالا(ورق) 

OKکنترل توازن با امکان ثبت فاکتورهای کسری و اضافی بار به صورت اتوماتیک با پرسش از کاربر در فاکتور برای انجام عملیات توازن (تلورانس) در نرم افزار حسابداری تخصصی آهن آلات 

OKثبت عملیات سفارش کالا و سپس تحویل آن بر طبق محتویات اصلی فاکتور ثبت سفارش 

OKثبت عملیات تبدیل کالا به کالا ازقبیل تبدیل ورق رول به شیت و یا تبدیل ورق با ضخامت بالا به ضخامت پایین 

 

 

 

محصولات مرتبط