نرم افزار سردخانه

نرم افزار سردخانه

نرم افزار حسابدرای سردخانه :

 

OKثبت فاکتور خرید با ثبت شماره مرسله و شماره بارنامه دولتی و ثبت کرایه بار

OKشناسایی و ثبت انواع خدمات صورت گرفته برروی بار ، از قبیل کرایه تخلیه ، انبارداری ، سورت ، رنگ آوری ، بسته بندی  و … با ثبت شماره مرسله و ثبت هزینه های پرداخت شده 

OKفروش مستقیم بار با ثبت شماره مرسله 

OKفروش امانی بار با ثبت شماره مرسله 

OKصدور صافی مرسله پس از اتمام فروش بار ، با محاسبه ی کارمزد فروش به صورت کارمزد فروش مستقیم یا کارمزد کل فروش یا هر دو و ثبت بستانکاری صاحب بار با کسر هزینه ها به صورت خودکار 

OKگزارش فروش هر مرسله به تفکیک خریدار یا به صورت تجمیعی 

OKچاپ برگه صافی با ذکر نام خریدار یا بدون ذکر نام خریدار

OKگزارش از مرسله های باز یا بسته شده یا هر دو 

OKگزارش صافی کالا و اشخاص

OKگزارش کاردکس اشخاص و مرسله

محصولات مرتبط