نرم افزار قرض الحسنه خانوداگی

slider05.jpg11111

نرم افزار قرض الحسنه خانوادگی :

OKثبت وام های دریافتی و پرداختی و همچنین ثبت اقساط دریافتی و پرداختی

OK ثبت اقساط با امکان تعیین درصد کارمزد ، تعداد اقساط ، ضامن و ثبت چک انتظامی در صورت نیاز

OKثبت وام به دو صورت قسط و چک

OKاصلاح و حذف وام های دریافتی و پرداختی

OKوصول اقساط دریافتی ، پرداختی و اصلاح و حذف آنها 

OKوصول بخشی از مبلغ کامل یک قسط 

OKچاپ دفترچه اقساط 

OKمشاهده لیست اقساط وام های پرداختی و یا دریافتی 

OKمشاهده خلاصه وام های پرداختی و یا دریافتی از جمله وام های فعال و غیر فعال

OKمشاهده لیست ضامن های وام های پرداختی و دریافتی

OKتنظیم نمایش هشدار سررسید اقساط پرداختی و دریافتی در شروع برنامه و مشاهده لیست اقساط چند روز آینده  

OKمشاهده میزان هزینه کارمزد و یا سود اقساط در اقساط پرداختی و یا دریافتی 

OKتعریف ساختار کدینگ دلخواه و تعیین طول کد حسابها ( کل ، معین ، تفصیلی ) بین 1 تا 10 رقم 

OKایجاد کدهای حسابداری مقدماتی و پیشرفته به صورت اتوماتیک در برنامه جهت سهولت حسابدار

OK ایجاد ، ویرایش و حذف حسابها به صورت چهار سطحی (ماتریسی ) گروه ، کل ، معین و تفصیل

OKثبت اطلاعات اشخاص (وام گیرندگان ) شامل شماره همراه ، تلفن و آدرس و . . .

OKثبت اطلاعات حسابهای قرض الحسنه شامل : شماره حساب ، شعبه ، نام بانک ، شهر و . . .

OKمشخص نمودن ماهیت حسابها در هنگام ایجاد آنها شامل آیتم های ذیل و کنترل ماهیت حساب حین ورود اطلاعات و اسناد

  • فقط بدهکار
  • فقط بستانکار
  • مانده بدهکار
  • مانده بستانکار
  • بدون کنترل

OKثبت عملیاتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ویرایش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

OKاستفاده از محتویات ماشین حساب در سند یا برعکس 

OK استفاده از شرح های تعریف شده و پیش فرض برای هر ردیف از سند

OKثبت شرح اضافی (نامحدود) در اسناد به ازای هر آرتیکل (ردیف ) سند با انتخاب کلید *

OKکپی محتویات یک سند به سند دیگر 

OKثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تایید شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

OKلیست بدهکاران و بستانکاران

OK دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معین و تفصیل

OKصدور سند افتتاحیه به صورت دستی در نرم افزار

OKتبدیل حساب معین به تفصیل و حساب تفصیل به معین

OKگزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه میانگین کارکرد یک حساب و . . .

OKگزارش کامل از حساب یک مشتری شامل : آخرین مانده حساب ، کل چکهای دریافتی ، وصول شده ، نزد صندوق ، درجریان وصول ، برگشتی و سقف اعتبار با احتساب چکها و بدون احتساب چکهای مشتری

محصولات مرتبط