نرم افزار مراکز خدماتی

نرم افزار مراکز خدماتی

نرم افزار حسابداری واحدهای خدماتی :

OKکدگذاری خدمات و تعمیرات قابل ارائه به مشتریان (لیست خدمات) 

OKثبت مشخصات شناسنامه ای خدمات شامل : نام ، واحد ، تخفیف پذیر بودن ، درصد مالیات و عوارض در نرم افزار حسابداری خدماتی

OKمرتبط نمودن خدمات با حساب درآمد در سیستم حسابداری

OKورود و ویرایش چند قیمت متفاوت برای دستمزد عرضه خدمات و تعمیرات

OKصدور فاکتور خدمات در نرم افزار حسابداری خدماتی

OKصدور فاکتور به صورت ثبت ترکیبی از کالا و خدمات 

OKثبت شرح یا توضیح اختصاصی برای هر کالا (خدمات) با اضافه کردن پسوند به آنها ( به عنوان مثال عیب قطعه تعمیر شده ) 

OKثبت دو ردیف شرح اضافی در پایین فاکتور به عنوان مثال نام فرد خدمات دهنده ( تعمیر کار ) به مشتری جهت پیگیری های بعدی 

OKگزارش گیری و مشاهده حساب درآمد خدمات مورد نظر در بازه زمانی خاص 

OKامکان الصاق شماره رهگیری و اعلام به مشتری در نرم افزار حسابداری خدماتی

OKامکان رهگیری خدمات انجام شده توسط سرویس کار خاص و پیگیری علت عدم کیفیت خدمات 

OKارتباط با سیستم سریال و ردیابی خدمات در نرم افزار حسابداری خدماتی

OKامکان تفکیک موارد گارانتی و غیر گارانتی

OKگزارش عملکرد سرویس کاران و تعمیر کاران 

OKنمودار آماری عرضه خدمات و تعمیرات بصورت ماهانه در نرم افزار حسابداری خدماتی

OKنمودار آماری پردرآمد ترین و کم درآمد ترین تعمیرات و خدمات به دوصورت ریالی و تعدادی 

OKموقعیت یابی سرویسکاران روی نقشه با استفاده از بسته نرم افزاری موقعیت یاب امین در نرم افزار حسابداری خدماتی

محصولات مرتبط