نرم افزار پرورش شیلات و آبزیان

نرم افزار پرورش شیلات و آبزیان

نرم افزار حسابداری تخصصی پرورش شیلات و ابزیان :

قابل استفاده در مزارع پرورش ماهی و میگو …
OKتعریف استخر و انبار های غذا و دارو 

OKتعریف ماهی ، دارو ، غذا  و . . . 

OKتعریف دوره ماهی ریزی 

OKماهی ریزی و تعیین دوره ماهی ریزی در فاکتور 

OKتعیین برنامه خوراک دهی روزانه 

OKپیشنهاد غذا دهی و دارو دهی 

OKآمار روزانه مصرف غذا و دارو و تلفات و صید ماهی 

OKانتقال ماهی  از استخر به استخری دیگر 

OKبیومتری زیست سنجی 

OKگزارش آرشیو استخر 

OKگزارش آرشیو ماهی 

OKگزارش تلفات ماهی 

OKگزارش صید ماهی 

OKگزارش مصرف خوراک و دارو 

OKگزارش خوراک مصرفی مزرعه در طول دوره پرورش 

OKگزارش خوراک و داروی مورد نیاز مزرعه تا ده روز آینده طبق برنامه خوراک دهی  

OKپیشنهاد خوراک دهی روزانه و دوره 

OKجدول ضریب غذا دهی FCR

OKزیست سنجی و تعیین شرایط آب و دما 

OKنمودارهای آماری و گرافیکی متنوع

محصولات مرتبط