نرم افزار کشتارگاه دام و طیور

Zeolite Khorak3

نرم افزار حسابداری کشتارگاه دام و طیور :

OKثبت اطلاعات کامل خرید پارتي بار مرغ زنده ، شترمرغ از قبيل تعداد ، وزن ، قفس ، پارتي بار ،شماره ماشین ،  راننده ، کرایه حمل بار زنده وانعام ، باربری و بارنامه ، شماره قبض  و . . .   

OKتعريف سالن هاي متعدد از قبیل سالن انجماد و سردخانه ، کشتارگاه ، سالن پیش سرد 

OKتسهیم هزینه ها بر روی بار شامل کرایه حمل بار زنده و انعام ، سرباری ، تلفات و محاسبه بهای تمام شده طیــــور خریداری شده

OKگزارش کامل از افت بار به تفکیک هر پارتی بار 

OKجستجوي کامل بر روي پارتي بارها براساس نام راننده ، شماره قبض ،شماره ماشین ، شماره پارتي بار و . . . 

OKکشتار مرغ  و تبدیل به مرغ  01 یا مرغ کشته 

OKتسهیم افت بار مرغ کشته و محاسبه بهای تمام شده مرغ 01 با احتساب هزینه دستمزد کشتار و هزینه حمل مرغ کشته به سالن قطعه بندی 

OKتعریف ضرائب تبدیل و تجزیه 

OKثبت عمليات قطعه بندی مرغ ، بوقلمون ، شترمرغ  و محاسبه بهای تمام شده اجزاء شامل ران ، سینه ، پر ، چربی ، پوست با استفاده از ضرائب تبدیل و تجزیه

OKثبت حق العمل کشتار ( اجرت ) و هزينه هاي سرباري و گزارشات کامل آن 

OKثبت عمليات بسته بندي و محاسبه بهاي تمام شده محصولات بسته بندی شده 

OKثبت محصولات بسته بندي شده با درج تاريخ توليد و انقضاء

OKهشدار جهت تاریخ انقضاء محصولات

OKمحاسبه قیمت اجزای مرغ بر اساس قیمت فروش روزانه مرغ طبق فرمول تعیین شده جهت هر مشتری

OKانتقال بين انبارها و سالن هاي مختلف ( سالن انجماد ، پیش سرد و . . . )

OKثبت و گزارش تلفات بار از پارتي بار هاي مختلف 

OKگزارش کامل از کارکرد رانندگان 

OKمشاهده تراز هر پارتي بار 

OKمقايسه سالن ها و پارتي بارهاي مختلف

OKفروش کلی و جزئی همراه با ورود تاریخ مدت تسویه 

OKگزارش کامل از بدهکاران سررسیدی و فروش مدتی  

OKمحاسبه سود هر پارتي بار

OKپوشش کلیه عملیاتهای بازرگانی ، انبارداری ، حسابداری و خزانه داری به همراه گزارشات کامل

OKصورت گردش مواد و کالا  

OKقابل لینک با نرم افزار ثبت اسناد و فاکتور ها به صورت OffLine با استفاده از تبـــــلت 

OKپخش گرم و تـــوزیع محصولات 

محصولات مرتبط