نرم افزار جامع حسابداری امین نسخه بهای تمام شده سنگ

⭐محاسبه بهای تمام شده هر متر سنگ ( تایل-اسلب) به تفکیک هر معدن
⭐تخمین بهای تمام شده هر متر سنگ قبل از تولید جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه
⭐قابلیت محاسبه بهای تمام شده به تفکیک ایستگاه های کاری و بهای تمام شده نهایی
⭐گزارشات بهای تمام شده به تفکیک مواد مصرفی ، دستمزد و سربار تولید جهت کنترل هزینه ها
⭐امکان ثبت و کنترل ماشین آلات ، علت توقفات و تعویض قطعات دستگاه ها همراه با گزارشات
⭐داشبورد مدیریتی و نمودارهای تحلیل بهای تمام شده

قابلیت محاسبه بهای تمام شده به صورت پارت به پارت . ماه به ماه . کوپ به کوپ و یا هر بازه زمانی دلخواه

قابلیت محاسبه انحرافات تولید شامل مواد مصرفی . دستمزد و سربارهای تولید